Najlepsze licea - brązowa szkoła 2022

Wymagania dla kandydatów do klas dwujęzycznych

 

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW DO KLASY DWUJĘZYCZNEJ W I LO W RUMI

 

Tematyka:

1. Człowiek (wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, uczucia i emocje).
2. Dom (opis pomieszczeń i ich wyposażenia, prace domowe)
3. Szkoła (przedmioty szkolne, koła zainteresowań, egzaminy, życie szkolne).
4. Praca (zawody, predyspozycje osobowe, praca dorywcza).
5. Życie rodzinne i towarzyskie (etapy życia, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości).
6. Żywienie (artykuły spożywcze, przygotowanie posiłków, lokale gastronomiczne).
7. Zakupy i usługi (rodzaje sklepów, korzystanie z usług, sprzedawanie i kupowanie).
8. Podróżowanie i turystyka (środki transportu, baza noclegowa, zwiedzanie).
9. Kultura (dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła).
10. Sport (dyscypliny sportu, imprezy sportowe).
11. Zdrowie (ciało ludzkie, choroby, ich objawy i leczenie, zdrowy tryb życia).
12. Nauka i technika (wynalazki i odkrycia, technologie informacyjno-komunikacyjne).
13. Świat przyrody (pogoda i klimat, świat roślin i zwierząt, krajobraz, klęski żywiołowe).
14. Państwo i społeczeństwo (przestępczość, struktura państwa pol./bryt./amerykańskiego).

Zakres materiału gramatycznego:

1. Mówienie o teraźniejszości (present simple i present continuous, present perfect).
2. Mówienie o przeszłości (past simple i past continuous, past perfect simple, used to, present perfect).
3. Mówienie o przyszłości (future simple, future continuous, be going to, present simple, present continuous).
4. Konstrukcje czasownikowe z bezokolicznikiem/rzeczownikiem odsłownym (gerund).
5. Czasowniki modalne.
6. Przedimki (a/an, the, zero article).
7. Przyimki.
8. Zaimki osobowe, dzierżawcze, zwrotne.
9. Zaimki wskazujące, względne, nieokreślone.
10. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, wyrażenia ilościowe).
11. Stopniowanie przymiotników i przysłówków, stopniowanie nieregularne.
12. Wybrane czasowniki złożone.
13. Mowa zależna.
14. Zdania warunkowe typu 0, I, II.
15. Strona bierna.
16. Zdania podrzędnie złożone (okolicznikowe i przydawkowe).
17. Liczebniki główne i porządkowe.
18. Spójniki.
19. Tryb rozkazujący.
20. Pytania pośrednie.

Umiejętności:

1. Rozumienie tekstów pisanych (zadania na dobieranie; zadania na uzupełnianie luk w tekście).
2. Znajomość środków językowych (tłumaczenie fragmentów zdań; transformacje; uzupełnianie zdań; słowotwórstwo).