Najlepsze licea - brązowa szkoła 2022

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

1. Powołanym do załatwiania spraw uczniów i ich rodziców w formie obsługi kancelaryjnej, jest sekretarz szkoły.
2. Sekretarz szkoły przyjmuje petentów codziennie w godz. 10.00-13.00, a w szczególnych przypadkach w pozostałych godzinach swojego urzędowania.
3. Pracownicy PZS nr 1 w Rumi są przyjmowani w sprawach pracowniczych przez dyrekcję, sekretarza lub głównego księgowego w godzinach urzędowania w zależności od czasowych możliwości obu stron.
4. W sprawach skarg i wniosków dyrektor (wicedyrektor) przyjmuje petentów we wtorki w godz. 15.00-16.00.
5. Skargi i wnioski są przyjmowane w formie pisemnej lub ustnej, w przypadku formy ustnej sporządza się, chyba że petent sobie tego nie życzy protokół lub notatkę, zawierające:
• datę przyjęcia,
• imię i nazwisko składającego,
• zwięzłe określenie sprawy,
• imię i nazwisko przyjmującego,
• podpis składającego.
6. Rejestr skarg i wniosków prowadzi sekretarz szkoły.
7. W sprawach prostych, nie wymagających badania okoliczności, dyrektor (wicedyrektor) udziela odpowiedzi na miejscu. Odpowiedzi na pisemne skargi lub wnioski udziela się na piśmie po merytorycznym zbadaniu całokształtu sprawy w terminie do 14 dni, w wyjątkowych sytuacjach termin ten może być przedłużony do 30 dni.
8. Wszelkie pisma związane ze skargami i wnioskami są przechowywane w osobnej teczce, razem z inną dokumentacją PZS nr 1 w Rumi.

Informacje o publikacji dokumentu

Ostatnia modyfikacja: 2023-02-21 10:41:06 Dariusz Stankiewicz

Pierwsza publikacja: 2023-02-17 14:23:40 Sylwester Anisimowicz