Najlepsze licea - brązowa szkoła 2022

Przedmiot działalności i kompetencje

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz ustawach uzupełniających i przepisach na nich opartych, a w szczególności: Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa dojrzałości i maturalnego, a także ubiegania się o miejsca w szkołach wyższych. Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia się lub zdobywania kwalifikacji zawodowych. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawach, stosownie do wieku uczniów i słuchaczy oraz warunków szkoły. Sprawuje opiekę nad uczniami oraz słuchaczami stosownie do ich potrzeb i możliwości szkoły, dąży do ułatwienia uczestnictwa w zajęciach szkolnych uczniom i słuchaczom niepełnosprawnym, w tym - zajęciach integracyjnych uczniom nauczanym indywidualnie z przyczyn zdrowotnych.
 

Informacje o publikacji dokumentu

Ostatnia modyfikacja: 2023-02-21 10:19:31 Dariusz Stankiewicz

Pierwsza publikacja: 2023-02-02 09:25:29 Sylwester Anisimowicz