zwolnienie z wf

Procedura zwalniania ucznia z zajęć wychowania fizycznego
w I LO w Rumi im. Książąt Pomorskich

Dotyczy zwolnień na okres dłuższy niż 1 miesiąc.

1. Rodzice ubiegający się o zwolnienie córki/syna z zajęć wychowania fizycznego przedkładają dyrektorowi szkoły podanie z załączoną opinią lekarza. 2. Podanie o którym mowa w pkt 1, należy przedłożyć dyrektorowi szkoły w terminie do 7 dni od daty wystawienia zaświadczenia przez lekarza.
3. Dyrektor szkoły na podstawie otrzymanych dokumentów podejmuje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informuje o tym nauczyciela wf i wychowawcę klasy, który przekazuje informację rodzicom.
4. Uczeń zwolniony z zajęć wf w trakcie trwania lekcji przebywa pod opieką nauczyciela wf.
5. Uczeń zwolniony z zajęć wf umieszczonych w planie lekcji na pierwszej i ostatniej godzinie, może być na nich nieobecny tylko wówczas, gdy jego rodzice złożą dyrektorowi szkoły oświadczenie o odpowiedzialności za ucznia w tym czasie

Dokumenty:

  • wzór zwolnienia z wf częściowe plik.DOC
  • wzór zwolnienia z wf cały rok plik.DOC


© 2005-2016 Copyright by LO I Rumia        All rights reserved