Rekrutacja

Gimnazjalisto!

 • Informacje dla kandydatów NA ROK SZKOLNY 2018/2019 

  Kalkulator punktów»

  Do pobrania:
  broszura»
  zasady rekrutacji»
  oferta edukacyjna»
  wniosek kandyda»
  terminarz»
   


  Nadrzędnym celem kształcenia w I LO im. Książąt Pomorskich jest przygotowanie Cię do podjęcia studiów wyższych. Przebywając w naszej szkole przez trzy lata będziesz mógł uczyć się wybranych przedmiotów w zakresie rozszerzonym, co ma Ci ułatwić osiągnięcie tego celu.

  W roku szkolnym 2018/2019 powołuje się klasy:
  • KLASA „A” humanistyczna
  • KLASA „B” matematyczna
  • KLASA „C” medyczna
  • KLASA „D” lingwistyczna
  • KLASA „E” dwujęzyczna
  • KLASA „S” sportowa


  KLASA „A” – HUMANISTYCZNA

   PRAWNICZA – klasa A1
   ARTYSTYCZNA – klasa A2
  Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, język polski, historia, wiedza o społeczeństwie
  Przedmioty uzupełniające: podstawy prawa, zajęcia artystyczne, śpiew solowy i chóralny, retoryka
  Języki obce nowożytne: język angielski, język niemiecki lub język hiszpański lub język rosyjski.

  Opis klasy:
   Uczniowie, którzy wybrali specjalizację prawniczą realizują przedmiot dodatkowy PODSTAWY PRAWA, uczestniczą w rozprawach sądowych i wykładach z zakresu prawa prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni w ramach porozumień zawartych z uczelniami;
   Uczniowie, którzy wybrali specjalizację artystyczną uczestniczą w zajęciach koła teatralnego, uczą się śpiewu solowego i chóralnego, mają zajęcia z retoryki; w ciągu roku szkolnego wystawiają przygotowane projekty artystyczne;
   Absolwenci klas są przygotowani do podjęcia studiów na filologii polskiej, historii, politologii, prawie, administracji, socjologii, dziennikarstwie, kulturoznawstwie, stosunkach międzynarodowych, uczelniach artystycznych itp.;
   Klasa humanistyczna to najlepszy wybór dla miłośników literatury, historii, sztuki, teatru, filozofii, muzyki, a także dyskusji, debat i polemik.

  KLASA „B” - MATEMATYCZNA

  Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka i język angielski
  oraz od klasy drugiej do wyboru:
  B1 - fizyka, B2 – geografia, B3 - informatyka;
  Przedmioty uzupełniające: ekonomia w praktyce, historia i społeczeństwo,
  Patronat: Wydział Fizyki Uniwersytetu Gdańskiego
  Języki obce nowożytne: język angielski, język niemiecki lub język hiszpański lub język rosyjski.

  Opis klasy:
   Uczniowie, którzy rozszerzają geografię, realizują przedmiot uzupełniający EKONOMIA W PRAKTYCE i biorą udział w wielu przedsięwzięciach turystycznych;
   Uczniowie, którzy rozszerzają fizykę, biorą udział w wykładach z fizyki, astronomii i matematyki prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni Trójmiasta oraz w zajęciach w pracowni fizycznej UG w ramach porozumień zawartych z uczelnią;
   Uczniowie, którzy rozszerzają informatykę mają zajęcia z grafiki komputerowej;
   Uczniowie klas matematycznych uczestniczą w projektach naukowych przy współpracy z Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Gdańskiego i innymi uczelniami wyższymi;
   Absolwenci klasy są przygotowani do podjęcia studiów na kierunkach politechnicznych i uniwersyteckich, na wydziałach związanych z matematyką, fizyką, informatyką, geografią, ekonomią;


  KLASA „C” – MEDYCZNA

  Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, fizyka, język angielski.
  Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, ratownictwo przedmedyczne
  Patronat: Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej
  Języki obce nowożytne: język angielski, język niemiecki lub język hiszpański lub język rosyjski.

  Opis klasy:
   Klasa ściśle współpracuje m.in. z Wydziałem Chemicznym Politechniki Gdańskiej oraz Wydziałem Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, uczestnicząc w laboratoriach i wykładach na terenach uczelni, bierze udział w Ogólnopolskim Konkursie „Wygraj Indeks”, Nocy Biologów;
   Uczniowie biorą udział w projektach i programach edukacyjnych, są laureatami i finalistami wielu konkursów, uczestniczą w obozach naukowo- badawczych;
   Integralną częścią programu jest kurs pomocy przedmedycznej, udział w warsztatach i wykładach prowadzonych przez lekarzy specjalistów;
   Absolwenci klasy są przygotowani do podjęcia studiów na wydziałach biologii, chemii, biotechnologii oraz kierunków lekarskiego, farmaceutycznego, stomatologicznego i innych związanych z naukami medycznymi.


  KLASA „D” – LINGWISTYCZNA

  Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, język niemiecki oraz od drugiej klasy do wyboru
  D1 - historia
  D2 - geografia.
  Przedmioty uzupełniające: przyroda, historia i społeczeństwo,
  Języki obce nowożytne: język angielski, język niemiecki

  Opis klasy:
   Uczniowie biorą udział w międzynarodowych projektach edukacyjnych, tj. wymianie międzyszkolnej z młodzieżą z Wielkiej Brytanii, Holandii, Włoch oraz Niemiec;
   Uczniowie uczestniczą w warsztatach prowadzonych przez cudzoziemców oraz anglojęzycznych spektaklach teatralnych;
   Solidne przygotowanie do uzyskania certyfikatów językowych z j.angielskiego:
  FCE - First Certificate in English ( B2 )
  CAE - Certificate in Advanced English ( C1 )
   Absolwenci klas płynnie komunikują się w języku angielskim i niemieckim oraz są przygotowani do podjęcia studiów na filologii angielskiej, niemieckiej, historii, geografii oraz uzyskują przygotowanie ogólne umożliwiające im studiowanie na innych kierunkach.


  KLASA „E” - DWUJĘZYCZNA (BILINGUAL CLASS)

  Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski oraz do wyboru od klasy drugiej matematyka,
  chemia, biologia, geografia i fizyka.
  Języki obce nowożytne: język angielski, język niemiecki lub język hiszpański lub język rosyjski.
  Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo

  Opis klasy:
   Nauka w klasie anglojęzycznej jest atrakcyjna zwłaszcza dla uczniów, którzy chcą płynnie posługiwać się językiem angielskim, ponieważ celem nauki w tej klasie jest podniesienie poziomu kompetencji językowych uczniów umożliwiającego swobodną komunikację oraz studiowanie na uczelniach zagranicznych. Obejmuje naukę języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym;
   Dodatkowo uczniowie mają możliwość pogłębienia swoich umiejętności językowych, ucząc się przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w języku angielskim;
   Umożliwia zdawanie matury dwujęzycznej, co daje dwukrotny przelicznik przy rekrutacji na studia wyższe;
   Program nauczania „Billingual class” pozwala na zastosowanie innowacyjnych technik i narzędzi w nauczaniu oraz na udział w międzynarodowych projektach typu ERASMUS+ i corocznej wymianie młodzieży szkolnej z Liceo Linguistico w L’Aquila, Abruzja (Włochy) – zwiedzanie Rzymu i wspinaczka na szczyt Gran Sasso (Parco Nazionale);
   Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w projektach edukacyjnych w języku angielskim przygotowanych przez Fundację Euroweek wspólnie ze Stowarzyszeniem Euroweek Szkoła Liderów;
   Proponuje się również udział w otwartych warsztatach literackich organizowanych dla studentów Translatoryki Uniwersytetu Gdańskiego i uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w debatach anglojęzycznych, przygotowuje do konkursów realioznawczych „Spotlight on the USA” i „Wiedza o Wielkiej Brytanii” oraz organizuje wyjazdy na spektakle Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku i projekcje kinowe – tetransmisje Teatru Garrick
  w Londynie (Kenneth Brannagh Theatre Company);
   Program klasy umożliwia uzyskanie certyfikatów językowych FCE i CAE;
   Absolwenci klasy dwujęzycznej mogą zdawać egzamin maturalny z wybranych wcześniej rozszerzeń na poziomie dwujęzycznym, uzyskując tym samym dodatkowe punkty przy kwalifikacji na studia wyższe w Polsce, albo podjąć studia na wybranych uczelniach zagranicznych (matura dwujęzyczna zwalnia z dodatkowych egzaminów językowych).

  KLASA „S” – SPORTOWA

  Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski oraz do wyboru od klasy drugiej matematyka, geografia, język polski, biologia i wiedza o społeczeństwie.
  Przedmioty uzupełniające: przyroda lub historia i społeczeństwo
  Języki obce nowożytne: język angielski, język niemiecki lub język hiszpański lub język rosyjski.

  Opis klasy:
   Program klasy sportowej obejmuje 10 godzin wychowania fizycznego – tygodniowo/ 6 godzin w systemie klasowo – lekcyjnym i 4 godziny w wybranych przez ucznia sekcjach sportowych: piłka koszykowa, piłka
  siatkowa, piłka ręczna, piłka nożna, lekkoatletyka, unihokej, tenis stołowy, siłownia i aerobic;
   Uczniowie biorą udział w zawodach na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i krajowym odnosząc liczne sukcesy. Do klasy obowiązuje test sprawnościowy.
   Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów na wydziałach Akademii Wychowania Fizycznego, uczelniach wojskowych, policyjnych i pożarniczych oraz innych kierunkach związanych z organizacją turystyki, rekreacji i odnowy biologicznej, na których obowiązkowy jest egzamin sprawnościowy;

  INFORMACJE DODATKOWE :

  1. Organizacja nauki języków obcych: wiodącym językiem obcym jest język angielski, drugi język obcy do wyboru: j. niemiecki, j. hiszpański lub j. rosyjski. Nauka języków obcych będzie się odbywała w grupach utworzonych ze względu na poziom zaawansowania. W celu zakwalifikowania do grupy z języka angielskiego i niemieckiego bierzemy pod uwagę wyniki z testu gimnazjalnego oraz wyniki testu diagnostycznego.

  2. O przyjęciu do klasy sportowej decyduje test sprawności fizycznej, który przeprowadzony jest w macierzystej szkole lub klubie sportowym, w którym odbywają się treningi oraz na kolejnym etapie rekrutacyjnym suma punktów, o której mówi § 2 pkt 1,2 (zasady rekrutacji).
   

   

 • © 2005-2016 Copyright by lo1.rumia.pl        All rights reserved