Najlepsze licea - brązowa szkoła 2022

Organy i osoby sprawujące w nich funkcje

 Organami PZS nr 1 w Rumi są:

Dyrektor,
Rada Pedagogiczna,
Rada Rodziców,
Samorząd Szkolny,
Rada Słuchaczy,

 

Zadania i kompetencje dyrektora szkoły:
Kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą szkoły oraz reprezentowanie ją na zewnątrz.   Sprawowanie nadzoru pedagogicznego w szkole.   Kierowanie pracami rady pedagogicznej, realizowanie jej uchwał, podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących.   Jest kierownikiem zakładu pracy dla nauczycieli i innych pracowników zatrudnionych w szkole; kompetencje i uprawnienia dyrektora jako kierownika zakładu pracy zawiera "Regulamin pracy" Liceum.   Dysponowanie środkami określonymi w zatwierdzonym planie finansowym szkoły i ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe ich wykorzystanie. W wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców, radą szkoły, radą słuchaczy, radą uczniowską i związkami zawodowymi działającymi na terenie szkoły; zasady tej współpracy są ujęte w stosownych przepisach oraz regulaminie wymienionych organów.  Wydaje decyzje w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów szkoły na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego, Nie dotyczy to ucznia objętego obowiązkiem szkolnym, w uzasadnionych przypadkach uczeń ten na wniosek dyrektora szkoły, może zostać przeniesiony przez kuratora oświaty do innej szkoły. Odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu maturalnego przeprowadzonego w szkole. Odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia. Dyrektor podejmuje decyzje jednoosobowo, w sprawach objętych kompetencjami rady pedagogicznej kolegialnie.

 

Zadania i kompetencje wicedyrektora szkoły:
Organizowanie i nadzorowanie pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej szkoły.   Kształtowanie właściwej atmosfery i dyscypliny pracy zarówno nauczycieli jaki uczniów. Nadzorowanie opracowania planu dydaktyczno - wychowawczego szkoły, kontrolowaniei odpowiadanie za całokształt jego realizacji wspólnie z zespołem nauczycieli.   Sprawowanie nadzoru pedagogicznego poprzez :  hospitowanie pracy nauczycieli (w/g planu hospitacji na dany rok szkolny) udzielanie im niezbędnego instruktażu i pomocy, kontrolowanie prawidłowej realizacji programów nauczania z poszczególnych przedmiotów oraz godzin wychowawczych u wyznaczonych nauczycieli, dokonywanie analizy wyników dydaktyczno - wychowawczych szkoły, kontrolowanie dokumentacji pedagogicznej a zwłaszcza dzienników lekcyjnych, arkuszy ocen, rozkładów materiału, zestawienie ocen okresowych / rocznych. Kontrolę dokumentacji przeprowadza obligatoryjnie raz w semestrze i po jego zakończeniu. Współpracowanie z samorządem szkolnym, pedagogiem oraz z radą słuchaczy.   Włączanie się w organizację egzaminu dojrzałości.   Jako wiceprzewodniczący szkolnej komisji rekrutacyjno - kwalifikacyjnej przygotowuje dokumentację i uczestniczy w pracach komisji.  Formułowanie projektów ocen dla bezpośrednio podległych mu nauczycieli i pracowników.   Nadzorowanie i organizowanie pracy pracowników obsługi.   Organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli. Ustalanie dyżurów nauczycieli oraz kontrolowanie nauczycieli dyżurnych w czasie przerw.   Ustalanie i wykonywanie tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych odpowiadającego zasadom higieny szkolnej. Nadzorowanie uroczystości szkolnych, akademii, apeli, spotkań z rodzicami oraz dyskoteki.   Sprawowanie opieki nad budynkiem szkoły i otoczeniem budynku. Przygotowanie planów remontów i dokumentacji związanych z zamówieniami publicznymi.   Kontrolowanie prawidłowej eksploatacji oraz przechowywania i konserwacji pomocy naukowych i sprzętu, dbanie o ład i porządek na terenie szkoły, o poważnych niedociągnięciach informowanie dyrektora.   Organizowanie, wynajmowanie pomieszczeń szkoły poza godzinami lekcji.   Opracowanie wewnętrznych aktów związanych z obroną cywilną.   Przygotowywanie wraz z zespołem nauczycieli projektów, regulaminów wewnętrznych. Kierowanie pracami szkolnej komisji do spraw pomocy materialnej uczniów. Przygotowanie wraz z zespołem nauczycieli projektów zmian i nowelizacji statutu szkoły.  Występowanie z inicjatywą w zakresie wyróżnień, nagród, premii i odznaczeń oraz odpowiedzialności służbowej nauczycieli i pracowników zatrudnionych w PZS nr 1 w Rumi. Współdziałanie w organizowaniu konkursów i olimpiad przedmiotowych dla uczniów. Współdziałanie ze związkami zawodowymi oraz organami szkoły.   Realizowanie zadań w wyznaczonym terminie poprzez składanie sprawozdań z realizacji dyrektorowi szkoły. Wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora szkoły dotyczących działalności dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczej szkoły.

 

Do zadań głównego księgowego należy w szczególności:
Zgodnie z obowiązującymi przepisami realizowanie polityki finansowej PZS nr 1 w Rumi, opartej na rocznym planie budżetowym oraz gospodarowanie środkami pozyskiwanymi jako darowizny. Coroczne opracowywanie projektu budżetu.   Bieżące prowadzenie rachunkowości szkoły.   Wykonywanie rozrachunków z tytułu wynagrodzeń pracowników oraz innych rozliczeń zarówno z pracownikami szkoły, jak i zleceniobiorcami, nie będącymi pracownikami.   Rozliczanie należności i zobowiązań z odbiorcami i dostawcami z tytułu wykonywanych robót i usług oraz zakupów, na podstawie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.   Sporządzanie i dostarczanie przelewów do banków, deklaracji rozliczeniowych do ZUS-u i Urzędu Skarbowego.   Dokonywanie odpisów, amortyzacji składników majątkowych szkoły; uzgadnianie wartości majątku PZS nr 1 w Rumi. Terminowe i prawidłowe sporządzanie wymaganych przepisami sprawozdań oraz bilansu szkoły. Wykonywanie innych niezbędnych zadań przewidzianych przepisami prawa lub wynikających z służbowych poleceń dyrektora.  

Informacje o publikacji dokumentu

Ostatnia modyfikacja: 2023-02-21 10:25:31 Dariusz Stankiewicz

Pierwsza publikacja: 2023-02-17 14:21:33 Sylwester Anisimowicz