Najlepsze licea - brązowa szkoła 2022

Organizacja

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Rumi jest publiczną jednostką oświatową prowadzoną przez Powiat Wejherowski, realizuje cele i zadania wynikające z ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 poz. 1915).oraz przepisów wydanych na jej podstawie, z ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762  z późn. zm.)., z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082), z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.60), a także w oparciu o akt założycielski i Statut. Organizację określają Statut PZS nr 1 oraz Regulamin Organizacyjny.

Informacje o publikacji dokumentu

Ostatnia modyfikacja: 2022-09-19 13:19:15 Dariusz Stankiewicz

Pierwsza publikacja: 2022-09-19 13:19:15 Dariusz Stankiewicz