Najlepsze licea - brązowa szkoła 2022

Elektroniczny system naboru krok po kroku

 

DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH  NA ROK SZKOLNY 2024/2025
Każdy uczeń ma prawo do wyboru nie więcej niż 3 szkół
oraz dowolnej liczby oddziałów w tych szkołach! 

 

Nabór w roku szkolnym 2024/2025 organizują wspólnie WSZYSTKIE publiczne szkoły ponadpodstawowe  powiatu wejherowskiego. Oznacza to, że kandydat zainteresowany szkołami w Wejherowie, Redzie i Rumi wskazuje je na JEDNYM WNIOSKU

Wszyscy kandydaci składają swój wniosek przez elektroniczny system naboru logując się na stronie: https://nabor.pcss.pl/

 

Wypełnione elektronicznie wnioski należy składać:

 1. Przez SYSTEM NABÓR oraz 
 2. Osobiście do szkoły pierwszego wyboru  

 

Jeśli jesteś uczniem ósmej klasy szkoły podstawowej, to nadeszła pora na podjęcie przez Ciebie decyzji o wyborze dalszej drogi kształcenia.

Wybór szkoły ponadpodstawowej powinien być zgodny z Twoimi zainteresowaniami i możliwościami. Rozważnie podejmuj decyzję.

 

JAK WYBRAĆ SZKOŁĘ I KLASĘ?

 

 1. Nabór kandydatów do klas pierwszych liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły I stopnia odbywa  się z wykorzystaniem elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji https://nabor.pcss.pl/wejherowo/szkolaponadpodstawowa/
 2. System zapewnia pełne bezpieczeństwo gromadzonych i przesyłanych w postaci  zaszyfrowanej danych kandydata.
 3. Kandydat wprowadza wymagane w procesie rekrutacji dane samodzielnie lub z pomocą Rodzica/Opiekuna prawnego czy też nauczyciela szkoły podstawowej, do której uczęszcza.
 4. Przed przystąpieniem do wprowadzania danych do systemu elektronicznego kandydat musi ustalić listę preferencji.
 5. Lista preferencji zawiera wszystkie oddziały, którymi kandydat jest zainteresowany uszeregowanych od oddziału, na którym zależy mu najbardziej, do oddziału, na którym zależy mu najmniej.

PAMIĘTAJ!!

 • Możesz wybrać nie więcej niż 3 szkoły ponadpodstawowe - zespół szkół nie jest szkołą.
 • Szkoła pierwszego wyboru to ta, na której zależy Ci najbardziej.
 • Nie ma ograniczeń w wyborze liczby oddziałów w nie więcej niż 3 wybranych przez Ciebie szkołach:
  - wybierz więcej niż jeden oddział (im więcej oddziałów wybierzesz, tym większe masz szanse na dostanie się do szkoły),
  - zwróć uwagę nie tylko na liczbę, ale przede wszystkim na kolejność, w jakiej wybierasz oddziały, gdyż system pozycjonuje punkty do poszczególnych oddziałów
 • Jeśli wybrałeś oddział dwujęzyczny, pamiętaj, by sprawdzić w szkole, która prowadzi nabór do tego oddziału, termin testu kompetencji / preferencji językowych.
 • Wybierając oddział sportowy sprawdź w szkole, która prowadzi nabór, zasady przyjęcia do tego oddziału, termin testu sprawnościowego oraz termin składania dokumentów.

 

 1. Na podstawie wprowadzonych przez kandydata ocen i wyników egzaminu ośmioklasisty oraz innych osiągnięć, system automatycznie wylicza kandydatom punkty, a po zakończeniu gromadzenia i weryfikacji, dokonuje optymalnego przydziału kandydatów do oddziałów z uwzględnieniem uzyskanych przez nich  wyników punktowych oraz preferencji.
  UWAGA!  Jeśli wybierzesz małą liczbę oddziałów lub wyłącznie oddziały cieszące się dużą popularnością albo wszystkie oddziały w szkołach od lat przyjmujących kandydatów wyłącznie z wysoką punktacją, zmniejszysz swoje szanse na szczęśliwy nabór. Spróbuj wstępnie przeliczyć punkty, które prawdopodobnie uzyskasz za świadectwo oraz egzamin ósmoklasisty i porównaj z punktacją w interesujących Cię klasach.
 2. W trakcie rekrutacji elektronicznej: każdy z kandydatów zostaje przydzielony tylko do jednego z preferowanych oddziałów lub nie zostaje przyjęty do żadnego oddziału, jeśli do żadnego ze wskazanych oddziałów nie uzyskał wystarczającej liczby punktów zapewniających mu przyjęcie;
  1. jeżeli kandydat uzyskał liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia do większej liczby oddziałów - zostaje on przydzielony do tego i tylko do tego oddziału, który znajduje się najwyżej na liście jego preferencji;
  2. kandydat, który zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do oddziału, który znajduje się najwyżej na liście jego preferencji nie będzie umieszczony na listach do przyjęcia do oddziałów  o niższych preferencjach, choćby spełniał kryteria przyjęć do tych oddziałów;
  3. kandydat, który ubiega się o przyjęcie do szkoły przy składaniu dokumentów posługuje się kopiami lub oryginałami świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopiami lub oryginałami zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty (jeżeli posługuje się kopiami, to tylko takimi, które zostały poświadczone przez dyrektora szkoły podstawowej);
  4. kandydat zakwalifikowany do przyjęcia w danej szkole przedkłada w punkcie naboru oryginały: świadectwa oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, co jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego woli uczęszczania  do oddziału do którego został przyjęty
 3. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły zapoznają z Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w systemie NABÓR, stanowiącą załącznik do Wniosku.

WYPEŁNIENIE I SKŁADANIE WNIOSKU 

Szczegółowa instrukcja zostanie zamieszczona na początku maja br. w Zakładce "dokumenty" na stronie: https://nabor.pcss.pl/wejherowo/szkolaponadpodstawowa/ .

 

UWAGA!

Wniosek nie złożony przez SYSTEM NABÓR 
nie bierze udziału w rekrutacji!!!

Pamiętaj o dostarczeniu wniosku do szkoły pierwszego wyboru w celach weryfikacyjnych.

PAMIĘTAJ!  Wnioski złożone po terminie i niekompletne nie biorą udziału w rekrutacji. Jeżeli zapomniałeś/aś złożyć wniosek w terminie, będziesz mógł/ mogła złożyć wniosek o przyjęcie w rekrutacji uzupełniającej do szkoły, która wykaże wolne miejsca.